แบบสอบถามความพึงพอใจ
         องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
1.ประเภทผู้ใช้
 
ประชาชนทั่วไป
หน่วยงานราชการ
บริษัทเอกชน ห้างร้าน
อื่น ๆ
 
2.อายุ
3.ประสบการณ์ในการใช้บริการ
 
ต่ำกว่า 21 ปี ใช้บริการครั้งแรก
21-40 ปี ใช้บริหารครั้งที่ 2
41-60 ปี เคยใช้บริการมากกว่า 2 ครั้ง
 
 

4.ระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ
(พูดจาสุภาพอ่อนหวาน อัธยาสัยดีตอบคำถาม
และอธิบายขั้นตอนอย่างชัดเจน)

5.ระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ
(บริการด้วยความเต็มใจ นอบน้อม เอาใจใส่)
 
พอใจมาก ที่สุด
พอใจมาก ที่สุด
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อย
 

6.ระดับความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ
(มีความชัดเจนไม่ยุ่งยาก)

7.ระดับความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ
(แยกประเภทอย่างชัดเจน ช่องทางเพียงพอ
ต่อผู้ใช้บริการ)
 
พอใจมาก ที่สุด
พอใจมาก พอใจมาก
พอใจปานกลาง พอใจปานกลาง
พอใจน้อย พอใจน้อย
  8.ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก (มีเก้าอี้เพียงพอ แอร์เย็นสบาย บริการน้ำดื่ม Free Wifi ห้องน้ำสะอาด)
 
 
พอใจมาก  
พอใจปานกลาง  
พอใจน้อย  
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมอื่น ๆ (โปรดระบุ) :
 
 
รหัสส่งข้อมูล