ข้อที่ 1     Q
ถ้าต้องการจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
A

หากต้องการจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
การจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีตั้งใหม่ / เปลี่ยนแปลง / ยกเลิก) ขั้นตอนและเอกสารหลักฐาน มีดังนี้
1. คำขอจดทะเบียน ( แบบ ทพ. )
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
3. เจ้าหน้าที่ รับ / ตรวจคำขอ
4. ชำระค่าธรรมเนียม
5. นายทะเบียนออกใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์
อัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนฯ ดังนี้
1. กรณีตั้งใหม่ จำนวน 50 บาท
2. กรณีเปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน 20 บาท
3. กรณียกเลิก จำนวน 20 บาท
4. กรณีออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 30 บาท
5. ขอคัดสำเนาเอกสาร จำนวน 30 บาท
*** ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอจดทะเบียนฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือวันเลิกกิจการ

                *** ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กองคลัง อบต.นาปะขอ หรือ 074-673800
ข้อที่ 2     Q
  กรณีแจ้งสำรวจที่ดินใหม่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
A
 

- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาโฉนด
- สำเนาทะเบียนบ้าน
( หากไม่ใช่โฉนดที่ดินของตนเอง ต้องนำเอกสารของตนเองมาด้วย เพื่อใช้ในการแจ้งแทน )

ข้อที่ 3     Q
 

กรณีเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องทำอย่างไร

A
 

1. ถ่ายสำเนาเอกสารที่ดินมาแจ้งที่ อบต.
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประชาชน  ( เจ้าของที่ดิน )
4. สำเนาบัตรประชาชน ( ผู้มาแจ้งแทน )

ข้อที่ 4     Q
 

กรณีชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนดต้องจ่ายเงินเพิ่มอย่างไร

A
 

ค่าปรับร้อยละ 2 ต่อเดือนของภาษีที่ชำระ

ข้อที่ 5     Q
 

กรณีชำระภาษีแบบไม่มีค่าปรับช่วงไหน

A
 

2 มกราคม - 30 เมษายน ของทุกปี

ข้อที่ 6     Q
 

กรณีขอคัดสำเนาเอกสาร ค่าธรรมเนียมเท่าไร

A
 

ค่าธรรมเนียม 30 บาท

ข้อที่ 7     Q
 

ถ้าต้องการจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

A
 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
2. ภาพถ่ายของกิจการ
3. ชำระค่าธรรมเนียมกรณีจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ 50 บาท

ข้อที่ 8     Q
 

กรณีทะเบียนพาณิชย์หาย ต้องทำอย่างไรบ้าง

A
 

1. แจ้งความ
2. นำบันทึกแจ้งความติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จดทะเบียนพาณิชย์เพื่อออกใบแทน
3. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
4. ชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 30 บาท

ข้อที่ 9     Q
 

กรณียกเลิก / เปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์

A
 

1. ทะเบียนพาณิชย์ฉบับจริง / ใบแจ้งความ ( กรณีสูญหาย )
2. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 20 บาท

ข้อที่ 10     Q
 

ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ นับแต่เริ่มประกอบกิจการหรือวันที่มีการ                              เปลี่ยนแปลงหรือวันเลิกประกอบกิจการ ภายในกี่วัน

A
 

ภายใน 30 วัน